Sprzedaż detaliczna konopi i produktów na bazie CBD.

1. Produkcja – uprawa konopi na bazie CBD w Polsce

Pomimo powszechnej produkcji i dystrybucji produktów na bazie konopi uprawa roślin na własne potrzeby jest w Polsce nielegalna. W Polsce uprawa konopi dozwolona jest wyłącznie na potrzeby przemysłu tekstylnego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych i nasiennictwa. Ponadto produkcja konopi w Polsce wymaga koncesji.

O koncesję na uprawę konopi w Polsce może ubiegać się wyłącznie przedsiębiorca lub osoba fizyczna (rolnik). Ponadto udzielenie koncesji na uprawę konopi na bazie CBD w Polsce wymaga spełnienia następujących warunków:

1). Wnioskodawca musi być niekarany za przestępstwa, o których mowa w art. 63, 64 lub 65 polskiej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

2). Konopie można uprawiać wyłącznie na wyznaczonych terenach, na podstawie zezwolenia na uprawę, z użyciem materiału siewnego kategorii elite lub kwalifikowanej;

3) Umowę na uprawę należy zawrzeć z podmiotem upoważnionym przez Marszałka Województwa do zakupu konopi;

4) Środki techniczne i infrastrukturalne zapewniają odpowiednie zabezpieczenie przed wykorzystaniem konopi do celów niezgodnych z prawem.

Uprawa konopi CBD w Polsce podlega kontroli. Jeżeli polski organ uzna, że ​​jest prowadzony niezgodnie z przepisami rozporządzenia (np. Na innym podłożu, z użyciem innego materiału siewnego lub bez wymaganych umów kontraktacyjnych), przedsiębiorca może otrzymać polecenie zniszczenia upraw na swój koszt (np. Zaoranie, kopanie ziemi lub w inny sposób). Będziesz musiał natychmiast dokonać obowiązkowego zniszczenia. Bardzo ważne jest prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i etykiet z nasion.

Urząd cofnie koncesję, jeżeli stwierdzi, że naruszyłeś warunki prowadzenia działalności gospodarczej określone w rozporządzeniu o przeciwdziałaniu narkomanii lub w zezwoleniu.

Kary za nielegalną uprawę:

Nielegalna uprawa konopi włóknistych podlega karze grzywny;

Uprawa konopi innych niż konopie włókniste (Cannabis Sativa) podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat, a przy znacznych ilościach od 6 miesięcy do 8 lat.

2. Pozyskiwanie i merchandising hurtowej sprzedaży konopi włóknistych w Polsce

Podobnie jak w przypadku produkcji konopi na bazie CBD, pozyskiwanie (zakup) nieprzetworzonych konopi w Polsce wymaga koncesji.

Zezwolenie obejmuje prawo do zakupu kolekcji konopi włóknistych, w tym od podmiotów uprawnionych do uprawy.

Formą współpracy z podmiotem uprawnionym do uprawy i zbioru jest umowa kontraktacji – zobowiązanie do zakupu całości lub tylko części zbiorów. Przedstawienie takiej umowy na zbiór konopi włóknistych jest jednym z warunków uzyskania zezwolenia na zakup konopi w Polsce.

3. Przetwórstwo konopi włóknistych na żywność, napoje, suplementy diety, wyroby medyczne w Polsce

Przetwórstwo konopi włóknistych mogą być wykonywane wyłącznie przez podmioty wskazane w pkt 1 lub 2, tj. Posiadające koncesję na uprawę lub zakup Cannabis Sativa. Przedsiębiorcy ci muszą powiadomić Marszałka Województwa o planach przerobu konopi w Polsce oraz przedstawić zasoby techniczne i infrastrukturalne.

Kolejny krok uzależniony jest od produktu końcowego powstałego w wyniku przetwarzania konopi włóknistych. Jak to zostało nakreślone na początku. Cannabis Sativa może być przetwarzana w Polsce tylko na potrzeby przemysłu tekstylnego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych i nasiennictwa.

Przykładowo, jeśli planujesz przerobić konopie włókniste na produkt spożywczy, Twoja działalność gospodarcza w Polsce musi spełniać wszystkie wymagania stawiane zakładom spożywczym – musi być wpisana do Rejestru Zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowa Inspekcja Sanitarna.

4. Sprzedaż detaliczna konopi i produktów na bazie CBD

Rodzaje i różnorodność produktów na bazie CBD w Polsce jest bardzo szeroka. Możemy wyróżnić między innymi produkty spożywcze, napoje, suplementy diety, oleje, susz konopny, wyroby medyczne, kosmetyki itp.

Wyżej wymienione produkty na bazie CBD należy ogólnie klasyfikować w Polsce jako produkty spożywcze pochodzenia niezwierzęcego. W związku z tym zakres działalności związanej ze sprzedażą detaliczną produktów na bazie CBD klientom w Polsce jest regulowany jak każda działalność w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych.

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia podmiot zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis do Polskiego Rejestru Zakładów Podlegających Urzędowej Kontroli Organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wniosek należy złożyć do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności. Niezłożenie wniosku grozi karą od 1000 do 5000 zł.

Bardzo ważne jest, aby produkty na bazie CBD były w Polsce oznakowane i możliwe do zidentyfikowania za pomocą odpowiednich środków. Oznakowanie musi spełniać wymagania polskiej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, polskiego rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie składu i oznakowania suplementów diety, polskiego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oznakowania środków spożywczych, Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. W sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych związanych z żywnością oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 432/2012 z dnia 16 maja 2012 r. Ustanawiające wykaz dozwolonej żywności oświadczenia zdrowotne inne niż oświadczenia odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci.

Ponadto, zgodnie z art. 29 polskiej ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w celu monitorowania produktów wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca spożywczy wprowadzający produkt po raz pierwszy do obrotu, w tym suplementy diety , jest obowiązany zawiadomić Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzeniu do obrotu określonego środka spożywczego, wskazując jego nazwę i producenta, przedstawiając jednocześnie wzór jego oznakowania w języku polskim. Główny Inspektor Sanitarny prowadzący postępowanie wyjaśniające może zażądać od podmiotu przedstawienia odpowiednich dokumentów, np. opinię jednostki naukowej lub opinię Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, że dany produkt nie spełnia wymagań produktu leczniczego.

Ponadto Polska Komisja ds. Żywności i Żywienia wydała opinię dotyczącą produktów na bazie CBD w dniu 27 maja 2019 r. Zgodnie z powyższym dokumentem:

Według Komisji Europejskiej niektóre produkty z nasion konopi Cannabis Sativa, takie jak nasiona, olej z nasion, mąka z nasion konopi, odtłuszczone nasiona konopi, były spożywane przed 15 maja 1997 r. I nie powinny być traktowane jako nowa żywność (nowa żywność). Również w kraju produkty te były tradycyjnie używane jako żywność w niektórych regionach. Inne produkty spożywcze otrzymane z konopi Cannabis Sativa, ze względu na brak informacji o historii bezpiecznego spożycia, nie powinny być wprowadzane do obrotu bez zachowania procedury określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r.

Oznakowanie produktów z nasion konopi oraz informacje towarzyszące marketingowi tych produktów nie mogą wskazywać na działanie terapeutyczne, w tym na obecność związków terapeutycznych, takich jak kanabidiol (CBD).

Jeśli w produktach z nasion konopi znajduje się tetrahydrokannabinol (THC), należy zawsze oceniać ryzyko na podstawie ostrej dawki referencyjnej (ARfD) przyjętej przez EFSA, 1 µg delta-9-THC / kg masy ciała.

Należy zauważyć, że za bezpieczeństwo żywności odpowiada producent, dlatego Komisja zaleca, aby wymogi dotyczące zanieczyszczenia THC w produktach wymienionych w pkt. 1 zostały wdrożone w systemie HACCP.

W związku z rosnącą modą na produkty spożywcze zawierające konopie (lub produkty z nich otrzymane), konieczne jest podjęcie badań mających na celu wdrożenie akredytowanych metod analitycznych i monitorowanie poziomu tetrahydrokanabinoli i innych kannabinoidów w środkach spożywczych, w tym w suplementach diety.

Komisja Polska zdecydowanie podkreśla, że ​​powyższe stanowisko nie zwalnia z obowiązku przestrzegania innych przepisów prawa, w tym polskiej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Rozprzestrzeniać miłość